شهرداری بندر انزلی با احداث این جنگل ... سایت سیری در ایران در ستاد ... طراحی: طراحی و ...
شهرداری بندر انزلی با احداث این جنگل محلی را برای استراحت و تفریح مسافران فراهم کرده است . آدرس : گیلان – بندرانزلی جاده رشت به انزلی