شرکت مجتمع تولیدی صنعتی شمش انزلی به صورت ... باید در سایت ثبت ... طراحی سایت و ...
دفتر مرکزی: تهران - خیابان سهروردی جنوبی - خیابان اقلیمی کارخانه: گیلان- بندرانزلی- شهرک صنعتی بندرانزلی خیابان قاصدک کارخانه شمش انزلی تلفن دفتر مرکری: 021-0000000 تلفن کارخانه: 01813283265-75 فکس: 01813282735 کد پستی: 4335111111